Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle online workshops van Mike’s Kappersopleidingen.
In deze voorwaarden verstaan we onder:

 1. Cursisten; personen die de online workshop betalen en gaan volgen.
 2. Opleiding; de gehele online workshop.

 

Artikel 2: Uitvoering

 1. Mike’s Kappersopleidingen geeft de online workshop waarvoor de cursist zich heeft opgegeven en betaald.
 2. Mike’s Kappersopleidingen heeft het recht om het opleidingsprogramma te wijzigen.
 3. Mike’s Kappersopleidingen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en geeft de cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

 

Artikel 3: Betaling

 1. Alle opgegeven prijzen van Mike’s Kappersopleidingen zijn inclusief 21% btw.
 2. De cursist gaat akkoord, na het invullen van zijn/haar gegevens, dat hij/zij het cursusgeld in één keer betaalt.
 3. Na ontvangst van het cursusgeld kan de cursist meteen gebruikmaken van de gekozen online workshop gedurende 3 maanden vanaf de start datum van de workshop.

 

Artikel 4: Kopie recht

 1. Van de door Mike’s Kappersopleidingen, gemaakte materialen blijven alle auteursrechten aan haar voorbehouden.
 2. Niets uit de uitgave(n), die door Mike’s Kappersopleidingen worden uitgegeven, mag
  worden gekopieerd, aan derden worden verstrekt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand -in geen enkele vorm- of openbaar gemaakt worden.
 3. Mike’s Kappersopleidingen verzorgt uw lesmateriaal en uw behaalde certificaten uitsluitend digitaal, hiervoor heeft de cursist een geldig e-mailadres voor nodig.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. De NAW-gegevens van de cursist worden opgenomen in het cursistenbestand van Mike’s Kappersopleidingen en worden alleen gebruikt om de leerlingen op de hoogte te houden van onze opleidingen en/of eventuele toekomstige aanbiedingen. De mogelijkheid om de cursist hiervoor in te schrijven is aanwezig. Deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt.
 2. Indien de cursist aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dit gerespecteerd.

 

Artikel 6: Calamiteiten/overmacht

 1. Onder calamiteiten/overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van Mike’s Kappersopleidingen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs van Mike’s Kappersopleidingen kan worden verlangd; van welke aard dan ook.
 2. Calamiteiten/overmacht geeft Mike’s Kappersopleidingen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 3. Indien zich aan de zijde van Mike’s Kappersopleidingen een overmachtssituatie voordoet, zal cursist daarvan zo spoedig mogelijk door Mike’s Kappersopleidingen op de hoogte gebracht worden.
 4. Tevens zal Mike’s Kappersopleidingen hem/haar berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen nader te bepalen termijn.

 

Artikel 7: Garantie

 1. Alle aangeboden online workshops die Mike’s Kappersopleidingen aanbiedt geven de garantie geheel te kunnen afronden.
 2. Als er een situatie (storing) ontstaat door welke reden dan ook vanuit Mike’s Kapperopleidingen zullen de resterende dagen/uren alsnog worden terug gegeven zodat de workshops geheel kan worden afgesloten.
 1. Het is niet mogelijk geheel of resterende tegoeden in gelden terug te vorderen.

 

Artikel 8: Geschillen/klachten

 1. Eventuele klachten over uitvoering van de overeenkomst dienen binnen uiterlijk één maand na constateren, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven aan Mike’s Kappersopleidingen kenbaar worden gemaakt. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar recht ter zake verliest.
 2. Tussen de overeenkomst van Mike’s Kappersopleidingen en de cursist is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mike’s Kappersopleidingen is gevestigd.